Czym jest chrześcijańska demokracja (tzw. chadecja)?

Jest to ruch ideowy i społeczno-polityczny inspirowany społeczną nauką Kościoła i oparty na etycznych zasadach chrześcijaństwa. Powstały w drugiej połowie XIX wieku i rozwinął się po II wojnie światowej.

Chrześcijańska demokracja – podstawowe informacje

Obejmuje partie polityczne i organizacje działające głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej. Warto wiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku tworzono chadeckie partie polityczne, między innymi w 1852 roku w Prusach partia Centrum (najpierw p. n. Frakcja Katolicka), następnie podobne struktury powstały we Francji, Włoszech, Austrii, Belgii.

To powinieneś wiedzieć o rozwoju demokracji chrześcijańskiej

Impuls do rozwoju chrześcijańskiej demokracji dała encyklika Leona XIII pt. „Rerum novarum” (1891 rok), a następnie encyklika „Graves de communi” (1901 rok) oraz encyjlika Piusa XI „Quadragesimo anno” (1931 rok). Należy wiedzieć, że w okresie międzywojennym partie chadeckie pojawiły się również w Europie Wschodniej, między innymi w Polsce. Znów szybki rozwój chrześcijańskiej demokracji nastąpił po II wojnie światowej, kiedy partie chadeckie zdobyły władzę w kilku państwach Europy i Ameryki Łacińskiej (Włochy, Niemcy, Peru, Chile). Politycy chadeccy byli inicjatorami utworzenia struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Współcześnie chrześcijańska demokracja jest istotnym elementem systemów partyjnych większości państw europejskich i południowoamerykańskich. Opiera się na zasadach personalizmu, uznającego człowieka za główną wartość społeczną, oraz solidaryzmu społecznego, tworzącego więzi spajające poszczególne elementy społeczeństwa: rodzinę, wspólnotę lokalną, naród, społeczność międzynarodową.

Za pożądany system polityczny uznaje połączenie demokracji z pluralizmem ideologicznym i społeczny, chociaż dopuszcza inne formy rządów. Promuje zasadę partycypacji, zakładającą stały dialog między rządzącymi a rządzonymi. Należy wiedzieć, że w latach dwudziestych XX wieku na podstawie tej zasady stworzono ideę korporacjonizmu, później wypaczoną i skompromitowaną przez reżimy faszystowskie. W sferze gospodarczej chrześcijańska demokracja opowiada się za gospodarką rynkową z ograniczonym interwencjonizmem państwa. Popiera rozdział Kościoła od państwa, uznając jednak konieczność współpracy obu instytucji. W 1946 roku utworzono pierwsze ponadpaństwowe struktury chrześcijańskiej demokracji. W 1961 roku powstała Światowa Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, a od 1982 roku Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna.

Więcej interesujących wpisów dotyczących europejskiej polityki, znajdziesz w serwisie https://www.majdan.pl/.

Kto był liderem chrześcijańskiej demokracji?

Warto też wiedzieć, że liderzy chrześcijańskiej demokracji tacy jak K. Adenauer czy R. Schuman odegrali przewodnią rolę w procesie integracji europejskiej. A oto historycznie najwybitniejsi przedstawiciele chrześcijańskiej demokracji: K. Adenauer, G. Andreotti, F. Cosiga, A. de Gasperi, L. Erhard, A. Moro, G. Saragat czy F. J. Strauss.