Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Katolickiego w 安iebodzinie


"Pozwólcie dzieciom przychodzi do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem nale篡 królestwo Bo瞠. 17 Zaprawd, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bo瞠go jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".


Ewangelia wg 鈍. ㄆkasza


Misja przedszkola

Przedszkole jest placówk katolick, pe軟i funkcje opieku鎍ze, wychowawcze i kszta販帷e. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i mo磧iwo軼i, tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, zapewnia ka盥emu dziecku wychowanie religijne. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie to窺amo軼i regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje spo貫czne. Przedszkole pe軟i równie funkcj doradcz i wspieraj帷 dzia豉nia wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osi庵ni璚ie przez dziecko stanu gotowo軼i do podj璚ia nauki w szkole podstawowej.
WARTO列I CHRZE列IJA垶KIEB犵。E FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA
1. BÓG:
a) Wychowanie do 篡cia w wierze.

b) Poznanie i rozwijanie warto軼i chrze軼ija雟kich takich jak: mi這嗆 Boga i bli幡iego, umiej皻no嗆 przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.

c) Tworzenie sytuacji sprzyjaj帷ych nawi您aniu osobistego kontaktu z Bogiem.

d) Kszta販enie umiej皻no軼i dzi瘯owania Bogu za to, co posiadamy oraz za pi瘯no stworzonego 鈍iata.

e) Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc po鈍i璚onych.
2. CZΜWIEK:
a) Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowo軼i cz這wieka.

b) Wychowanie do prawdy i kszta速owanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.

c) Wychowanie do tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienno軼i ka盥ego cz這wieka.
3. RODZINA:
a) Wychowanie do mi這軼i.

b) Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

c) Budzenie szacunku do norm moralnych przyj皻ych w spo貫cze雟twie.
4. OJCZYZNA:
a) Kszta速owanie postawy patriotycznej.

b) Wychowanie do wolno軼i i odpowiedzialno軼i za siebie i innych.

c) Wychowanie do poszanowania j瞛yka polskiego i kultury ojczystej.
Mocne strony przedszkola
- Wykszta販ona i ustawicznie dokszta販aj帷a si kadra pedagogiczna; 

- Dobry klimat i atmosfera przedszkola;

- Atrakcyjna oferta edukacyjna;

- Wysoki poziom pracy opieku鎍zej, wychowawczej i dydaktycznej;

- Uwzgl璠nianie indywidualnych potrzeb i mo磧iwo軼i dzieci;

- Szeroka oferta imprez, uroczysto軼i i wycieczek przedszkolnych;

- Udzia w konkursach i akcjach lokalnych;

- Znajomo嗆 oczekiwa rodziców wobec przedszkola;

- Szeroka wspó逍raca ze 鈔odowiskiem lokalnym: instytucjami o鈍iatowymi    i spo貫cznymi;

- W豉sna strona internetowa.  
Cele i zadania
a)  Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci  
- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji s podporz康kowanie indywidualnym potrzebom  edukacyjnym i rozwojowym oraz mo磧iwo軼iom psychofizycznym dzieci.

- Wspomaganie rozwoju dzieci jest planowane, modyfikowane i doskonalone.

- Wnioski z monitorowania osi庵ni耩 dzieci wykorzystywane s do planowania     i realizowania procesów rozwojowych, podnosz帷 efektywno嗆 przy wspomaganiu    rozwoju i edukacji dzieci.

- Stosowane metody pracy nauczycieli s dostosowane do potrzeb dzieci.

- Nauczyciele stosuj nowatorskie metody pracy s逝膨ce rozwojowi dzieci    i  pobudzaj帷e je do aktywno軼i  umys這wej i fizycznej.
 b) Nabywanie przez dzieci  wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawie programowej
- Przedszkole realizuje obowi您uj帷 podstaw programowa z wykorzystaniem zalecanych  warunków i sposobów jej realizacji.

- W przedszkolu nauczyciele monitoruj i analizuj osi庵ni璚ia ka盥ego dziecka    z uwzgl璠nieniem  jego mo磧iwo軼i rozwojowych.

- Nauczyciele wdra瘸j wnioski z monitorowania i analizowania osi庵ni耩 dzieci, przyczyniaj帷 si do rozwijania ich umiej皻no軼i i zainteresowa.

- Przedszkole modyfikuje programy wychowania przedszkolnego uwzgl璠niaj帷     wnioski z monitorowania i analizowania osi庵ni耩 dzieci oraz rozwoju ich     zainteresowa.
c) Aktywizowanie dzieci  
- Nauczyciele aktywizuj dzieci do uczestnictwa w zaj璚iach stwarzaj帷 sytuacje, w których podejmuj ró積orodne aktywno軼i.

- Dzieci w przedszkolu wdra瘸ne s do samodzielno軼i.

- Nauczyciele anga簑j dzieci do uczestnictwa w dzia豉niach na rzecz spo貫czno軼i lokalnej.
 d) Respektowanie  norm spo貫cznych
- Nauczyciele wdr捫aj u dzieci normy spo貫czne obowi您uj帷e w grupie przedszkolnej.

- Dzieci wiedz jakich zachowa oczekuj od nich rodzice i nauczyciele.

- Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i edukacji.

- Nauczyciele wspólnie z rodzicami podejmuj dzia豉nia wychowawcze maj帷e na celu eliminowanie niepo膨danych zachowa i wzmacnianie w豉軼iwych postaw.
e) Wspomaganie  rozwoju dzieci z uwzgl璠nieniem ich indywidualnych potrzeb
- W przedszkolu rozpoznaje si mo磧iwo軼i i potrzeby rozwojowe oraz sytuacj spo貫czna ka盥ego dziecka.

- Przedszkole zapewnia zaj璚ia rewalidacyjne i zaj璚ia wczesnego wspomagania dla dzieci niepe軟osprawnych oraz zaj璚ia specjalistyczne, które s odpowiednie do rozpoznanych potrzeb  dziecka

.- Przedszkole wspó逍racuje z poradni psychologiczno – pedagogiczn i innymi podmiotami 鈍iadcz帷ymi poradnictwo i pomoc dzieciom zgodnie z ich potrzebami    i sytuacja spo貫czna.

- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz kszta速owanie czynno軼i intelektualnych  potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 f) Wspó逍raca z rodzicami jako  partnerami przedszkola- Przedszkole pozyskuje, podejmuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

- W przedszkolu wspó逍racuje si z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

- Przedszkole d捫y do wspó責ecydowania rodziców w sprawach przedszkola     i uczestnictwa w podejmowanych dzia豉niach.

- Nauczyciele s partnerami rodziców do realizowania inicjatyw podj皻ych na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
Obszary rozwoju przedszkola
1) Przedszkole  realizuje koncepcj pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.

2) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s zorganizowane w sposób     sprzyjaj帷y uczeniu si.

3) Dzieci nabywaj wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵one w podstawie programowej.

4) Dzieci s aktywne.

5) Respektowane s normy spo貫czne.

6) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzgl璠nieniem ich indywidualnej sytuacji.

7) Nauczyciele wspó逍racuj w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8) Promowana jest warto嗆 wychowania przedszkolnego.

9) Rodzice s partnerami przedszkola.

10) wykorzystywane s zasoby przedszkola i 鈔odowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11) Zarz康zanie przedszkolem s逝篡 jego rozwojowi.
Praca wychowawczo-dydaktyczna  
 Praca opieku鎍zo, wychowawczo, dydaktyczna realizowana jest w oparciu o:

-Statut Przedszkola

- Podstaw Programow  Wychowania Przedszkolnego

- Atutem naszego przedszkola s  zaj璚ia dodatkowe zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców: 

- zabawy z j瞛ykiem angielskim,  

- zaj璚ia logopedyczne,  

- zabawy taneczne, 

- zaj璚ia kulinarne, 

- gry i zabawy ruchowe, 

- zaj璚ia origami, 

- zaj璚ia teatralne,

- religia, 

- nauka p造wania na basenie miejskim, 

- chór,

- zaj璚ia karate.  

Model absolwenta przedszkola
 Nasz absolwent: 

- wykazuje motywacje do uczenia si i wysi趾u intelektualnego, rozwija swoje   talenty,

- jest aktywny twórczy i samodzielny,

- umie wyra瘸 i kontrolowa swoje emocje,

- zna zasady bezpiecze雟twa i higieny osobistej,

- potrafi zadba o zdrowie i sprawno嗆 fizyczn,- zna zasady kultury osobistej,

- umie zachowa si w ró積ych sytuacjach,

-odró積ia dobro od z豉,

- posiada wiedz o 鈔odowisku jago zasobach i ochronie,

- ch皻nie wspó逍racuje z kolegami, respektuje ich prawa,

- dobrze przygotowany do obowi您ków szkolnych,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,

- jest ciekawy 鈍iata.
Niniejsza koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zw豉szcza rozwój w duchu katolickim i patriotycznym.
Rodzice mog zg豉sza swoje uwagi do pracy przedszkola i propozycji zmian w koncepcji. Koncepcja pracy przedszkola mo瞠 by modyfikowana.