Koncepcja pracy

Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dziecka. Nasz program opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny daje możliwość rozwoju intelektualnego i twórczego potencjału dziecka w pełnej harmonii z otaczającym go światem.

Nasz program opiera się na czterech głównych filarach:

– nauka przez zabawę i doświadczanie,

– wspomaganie w rozwoju uzdolnień,

– kształtowanie umiejętności społecznych,

– troska o zdrowie i sprawność fizyczną.

 Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie naturalnych talentów, zdolności i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dziecku twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia oparte są na kreatywnej zabawie.  

  Język angielski. 

Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia w języku angielskim. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, jest to wczesne , bezstresowe osłuchiwanie się z językiem. Dzieci poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i anglojęzycznych piosenek. Zabawa dostarcza naszym Pociechom wielkiej radości! Istotna rolę spełniają pomoce wizualne i dydaktyczne obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

Zajęcia rytmiczne.

Śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie – w ten sposób odwołujemy się do muzycznych i tanecznych uzdolnień, które drzemią w dziecku. Głównym  punktem jest rozwijanie muzycznej wyobraźni oraz radości ze wspólnego muzykowania. Podczas zajęć można zaobserwować, w jaki sposób dziecko spontanicznie i bez przymusu rozwija świadomość własnego ciała. Taniec nadaje ruchom dziecka lekkość, sprężystość, gibkość i płynność. Kształtuje poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową, zaspokaja potrzebę aktywności, wpływa na kształtowanie precyzji ruchu, wyrabia elegancję i estetykę. Oddziałuje na rozwój psychofizyczny dziecka oraz ogólną sprawność ruchową, usprawnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji.

 Zajęcia religii. 

To nauczanie o niewidzialnych prawdach wiary poprzez widzialne dzieło stworzenia wokół nas. To wpajanie dzieciom nawyku postrzegania wszystkiego jako przejawów mocy, mądrości i miłości Bożej. Uczmy nasze dzieci, jak przemieniać nasze własne myśli, słowa i czyny w prawdziwe znaki miłości Boga.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1)     zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa,

2)     zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka,

3)     zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

5)     wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,

6)     zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

W Żłobku ,,Michałki” uczymy przez zabawę, naszym celem jest kształtowanie umiejętności, które pozwolą dzieciom dobrze radzić sobie z wymaganiami współczesnego świata. Dzieci wychowujemy na samodzielnych, otwartych, ciekawych świata, śmiałych i świadomych swoich wartości przyszłych przedszkolaków. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności zapewnią dzieciom opuszczającym nasz Żłobek udany start przedszkolny oraz zaowocują dobrym przygotowaniem do dalszej edukacji.